Sunday, 25 October 2015

Parishan Chowk Skardu

پریشان چوک سکردو بلتستان .

Parishan Chowk Skardu.